תנאי שימוש - iod

תנאי שימוש

    כללי

  1. ברוכים הבאים לחברת איי. או די ניהול סיכונים בע"מ ח.פ 515861557 (להלן: החברה"), המפעילה אתר בבעלותה ו/או בעלת זכויות באתר iod.co.il (להלן: "האתר").
  2. הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות:

כתובת מייל: hello@iod.co.il

טלפון: 077-9926233 / 058-5557860, 

 

משרדה הרשום של החברה ממוקם ברחוב המסגר 9, תל אביב – יפו. 

  1. החברה פועלת באמצעות סוכני ביטוח מורשים, בעלי רישיון משרד האוצר, (להלן: "סוכנים מורשים"): 
   1. יוסי בן עוליאל – סוכן מורשה, מ.ר 312998420 – בעל רישיון סוכן פנסיוני.
   2. אריה יוכט – סוכן מורשה, מ.ר 004607404 – בעל רישיון סוכן ביטוח כללי. 
  2. באמצעות האתר וממשקיו, ניתן לקבל מידע אינפורמטיבי, השוואתי ומנגיש נתונים ומרכז אותם מכלל חברות הביטוח ו/או בתי ההשקעות לאתר זה, ובין היתר באפשרות המשתמש למצוא מידע ביטוחי ופיננסי מחברות הביטוח השונות.
  3. האתר מאפשר קשר ישיר בין המשתמש לחברות ביטוח לצורך רכישת מוצרי ביטוח, השוואות ביטוחים, ניהול פוליסות ביטוח בצורה מיטבית, הזולות ביטוחים קיימים, התאמות צרכים למבוטח, פעולות בתחום הביטוח וכיו"ב, בהתאם להנחיות ו/או חוקים ו/או תקנות הפיקוח ולפי כל דין.
  4. באתר יוצגו גם: כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים (לדוגמה: חברות ביטוח), בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים  ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר.
  5. האתר פועל בין היתר גם באמצעות אתר משרד האוצר המאפשר מסירת מידע ואיתור מידע אודות מוצרי ביטוח המצויים למשתמש, תקופת הביטוח, מחירו ובאיזו חברה (להלן: "הר הביטוח – מנוע לאיתור ביטוחים").
  6. תנאי השימוש שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראם יחד עם מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"), והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הינו בכפוף לתנאי תקנון תנאי שימוש זה לרבות תקנון מדיניות הפרטיות. 
  7. השימוש באתר מוצע לשימושך האישי, וזאת בתנאי שתקרא ותסכים לקבל את התנאים הכתובים בתקנון זה ללא כל שינוי. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הרשומים בתקנון זה לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"), כולם או מקצתם, אין באפשרותך לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא והנך מתבקש לצאת מהאתר לאלתר ולחדול מהשימוש בו.

  מבוא

  1. למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן:

"האתר" אתר האינטרנט שכתובתו, iod.co.il לרבות המערכות שבתוכו. 

"איי. או. די" חברת איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ ח.פ 515861557  ו/או מי מטעמה.

"האתר" אתר האינטרנט – משמש למתן מידע אינפורמטיבי, השוואתי ומנגיש נתונים ומרכז אותם מכלל חברות הביטוח ו/או בתי ההשקעות לאתר זה. בין היתר באפשרותכם לבצע באתר: השוואות ביטוחים, רכישת מוצרי ביטוח, ניהול פוליסות ביטוח  בצורה מיטבית, הזולות ביטוחים קיימים, התאמות צרכים למבוטח, פעולות בתחום הביטוח למתן מידע אינפורמטיבי למשתמשי האתר, השוואת ביטוחים, רכישת ביטוחים וניהול פוליסות בצורה מיטבית. 

"משתמש" המשתמש באתר, "הגולש", הלקוח, המזמין, הרוכש בפועל או מי מטעמו, בין אם המדובר במשתמש רשום ובין או לאו, מקבלי השירות כולם יחד ייקראו להלן "גולש" או "רוכש" או "לקוח" או "משתמש"' בהתאם להוראות תקנון זה ועושה שימוש בו. הפנייה בכל תכני האתר מנוסחת בלשון זכר ובכלל זה גם תקנון זה, היא מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

"כוח עליון" כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות ובין היתר: אסון טבע, פגיעה ברשת האינטרנט ו/או החשמל, תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל איי. או די ניהול סיכונים בע"מ ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של איי. או די ניהול סיכונים בע"מ ו/או פגיעה ברשתות התקשורת וכיו"ב.

"ספק" כל גורם המספק מידע ו/או מוצר כלשהו תוך שימוש המשתמש באתר (חברות ביטוח ו/או בתי השקעות). 

"מוצר" פוליסות ביטוח, וכתבי שירות נלווים

"שימוש באתר" צפייה ו/או גלישה באתר ו/או בדפי האינטרנט המקושרים באתר הן באופן ישיר והן באופן עקיף, ולרבות התכנים בהם, שימוש באתר, במערכות האתר, בהזמנת מוצר ו/או רכישה, וכן כל פעילות שניתן לבצעה באמצעות האתר ו/או במסגרתו, בעל אמצעי תקשורת לרבות אך לא רק, באמצעות האתר, באמצעות החברה, באמצעות אחד מאמצעי תקשורת המצוינים לאתר. 

 

  1. השימוש באתר ובשירות (על כל תכניו) כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"),

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה לפני השימוש באתר ותכניו לרבות מדיניות

הפרטיות באתר, והקפד להתעדכן מעת לעת בשינויים הנעשים בהם.

  1. כל שימוש באתר יהא כפוף בתניה יסודית להסכמתך וציות לכל ההוראות והתנאים דלהלן. 

עצם שימוש באתר ובתכניו מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו וגילך מאפשר לך לפי דין להתקשר ולהשתמש באתר. 

  1. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, ומצהיר בזאת כי אין ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
  2. האתר, שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 
  3. תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים את תנאיו של הסכם משפטי בינך ולבין האתר ואתה מתחייב לציית להם בשימוש באתר ובתכניו.
  4. בכל מקום שלא נאמר אחרת, כל שירות חדש באתר ו/או שינויים בתנאים לרבות כל מידע חדש באתר, גם אם אינם קיימים או מוצעים כיום, יהיו בכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות האתר. 
  5. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, או שיהיו קיימים תנאים נוספים לצורך המשך פעילות כתוצאה מן האתר, ייתכן ויהיו חלקים בהם יצטרך המשתמש להביע את הסכמתו הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בהם, אולם ככל שלא יתבקש לעשות כן, יחולו תנאי שימוש אלה ללא כל הודעה מוקדמת והמשתמש מתחייב כי השנויים הנ"ל יחולו עליו ויחייבו אותו.
  6. חברת איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ מאשרת לאורחיה וללקוחותיה גישה ורכישה באמצעות האתר, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון"), ותנאי השימוש בו לרבות מדיניות הפרטיות מהווים הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש") לבין האתר ולחברת איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ ואין לראות בתנאי שימוש אלה כל הסכם לטובת צד ג' כלשהו.
  7. כותרות הסעיפים לתנאי השימוש הינן להתמצאות בלבד, ואין לעשות כל שימוש לפרשנות הכותרות.
  8. בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות ליחידות, יחולו גם כלפי רבים ולהפך. 
  9. השימוש באתר iod.co.il שלהלן מגדיר בין השאר, את אופן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, ומסדירים את אופן הזמנת ורכישת ביטוחים ו/או שירותים באמצעותו ו/או דרכו ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  10.  השימוש באתר מוצע לשימושך האישי, בין אם אתה משתמש רשום ובין אם לאו, בין אם אתה "הגולש" ו/או לקוח ו/או מזמין ו/או הרוכש בפועל ו/או מי מטעמך ושימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש וזאת בתנאי שהסכמת לקבל את התנאים הכתובים בתקנון זה ללא כל שינוי לרבות מדיניות פרטיות האתר.
  11. הנך מתחייב בזאת לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר ולחברת איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ, לכל דבר ועניין.
  12. חברת איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ומשכך החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
  13. החברה תציג את המידע הביטוחי ו/או פיננסי של לקוחותיה באופן אישי באתר, באופן מדויק ונכון ככל שהדבר תלוי בה ובשליטתה.
  14. ידוע למשתמש כי המידע הביטוחי  המועבר אליו באופן אישי דרך האתר מועבר אל החברה על ידי גופים ביטוחיים ו/או פיננסיים ו/או צדדים שלישיים ו/או אחרים ועל כן אין החברה תהיה אחראית במידה ומידע זה יועבר אליה באופן חלקי ו/או לא שלם ו/או במידה ויהיו טעויות כאלה ואחרות במחיר ו/או במידע ואין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין.
  15. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור הנך מוזמן לפנות לחברת איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ דרך פרטי הקשר המצוינים ברישא לתקנון זה.
  16. ככל ואינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
  17. איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ ו/או החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק ו/או לשנות ו/או לעדכן ו/או לבטל את תנאי השימוש ו/או לעדכן את פעילותיו ואת תנאי תקנון זה מעת לעת על פי שיקולה הבלעדי, וזאת מכל סיבה שהיא.
  18. בכל מקום שלא נאמר אחרת, כל שירות חדש באתר ו/או שינויים בתנאים לרבות כל מידע חדש באתר, גם אם אינם קיימים או מוצעים כיום, יהיה בכפוף לתנאי שימוש אלו. 
  19. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
  20. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.
  21. בכל מקום בו מצוין איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ ו/או חברה ו/או אתר בתקנון זה ההתייחסות הינה גם למי מטעמו.

 

 

  מי רשאי להשתמש באתר  

  1. בהסכמתך לתנאי תקנון אתה מאשר כי מתמלאים בכך כל אלה:
  2. הנך אדם שהוא בן 18 ומעלה אשר הינו זכאי לבצע התחייבויות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס.
  1. במידה ואינך עומד בתנאים בסיסים אלו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר והנך מתבקש לצאת ממנו לאלתר.

 

  איסור על שימוש אסור ו/או בלתי חוקי 
  1. השימוש באתר, מצריך רישום ומסירת מידע אישי, מסירת המידע הינו בהסכמתך וברצונך החופשי.
  2. כדי לבצע בדיקה באמצעות ממשקי האתר, ו/או רכישה באמצעות האתר הנך נדרש לספק את פרטיך האישיים ולבצע רישום, על כן עליך לספק את שמך האמיתי, מס' טלפון עדכני, כתובת דוא"ל עדכנית וכן עוד מידע מבוקש כפי שיצוין. בנוסף, תידרש לספק פרטי תשלום אשר הנך מצהיר ומתחייב שהם נכונים ובתוקף והנך מאשר כי אתה הוא האדם שאליו מתייחס המידע הנ"ל, כפי שסופק על ידך.
  3. שים לב, מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים על ידך, עלולים למנוע ממך את השלמת פעולת הרישום והשימוש בחלק מהשירותים אותם מספק האתר, וכן לפגוע ביכולת לסייע לך וליצור עמך קשר ואף מהווים עבירה פלילית.
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי, החברה תהא רשאית למנוע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט גישת משתמש אשר, ביצע ו/או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין לרבות מסירת פרטים שגויים בין אם במתכוון ובין אם בשוגג ו/או במידה והגולש ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או בהוראות תקנון זה ו/או שיש בו כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה, ו/או ברישומים האלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו באתר, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
  5. השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות חוק או דין חל, לרבות כל דין הנוגע לזכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר) של אחרים.
  6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור לעיל הנך מתחייב בזה שלצורך השימוש, הרכישה והעיון באתר ובתכניו, אתה מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה אסורה על פי התניות הבאות:

לא תכניס באתר שינויים כלשהם.

 

  1. הנך מצהיר בזאת כי תערוך שימוש באתר אך ורק למטרותיו כפי שצוינו בתקנון זה ולא למטרות אחרות ובוודאי שלא לצורך שימוש שאינו חוקי או למטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב בזאת כי לא תערוך שימוש לצורך העלאת תכנים ו/או מידע המצוי באתר העלול להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא או שיש בהם כדי לפגוע להעליב להוציא דיבה לאיים ו/או מהווה חומר פוגעני, או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
  2. למען הסר ספק מובהר, כי החברה תהא רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.
  3. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

  הרשמה ושימוש במידע 

  1. עלייך להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים אודותיך ו/או אודות צד ג' אחר באם נדרשת לכך. שים לב, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים הינה אסורה ומהווה עוולה אזרחית ופלילית ובמידה ותעשה כן, הרי כי הנך צפוי להליכים משפטיים לרבות הגשת תביעה מטעם החברה בגין נזקיה בעקבות מעשייך. 
  2. הרישום והכניסה לאתר, והשימוש במידע שמסרת לחברה ו/או במידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר, ו/או התקבל מצד שלישי, לרבות מידע מאתרי מידע ביטוחי כדוגמת "הר הביטוח", יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
  3. לצורכי הרישום הראשוני באתר ולצורך כל כניסה עתידית אליו, יש להזין שם משתמש ומספר טלפון נייד, כאשר לאחר מכן תקבל הודעת טקסט מלווה בסיסמה ח"פ. 
  4. לשימוש באתר יש לסמן ולאשר באמצעות הכפתור "אישור". מילוי הפרטים בהליך זה ולחיצה על כפתור "אישור", הנך תקבל ברישום הראשוני ובכל כניסה עתידית סיסמה באמצעות הודעת טקסט,  מהווה את הסכמתך ואישורך לקריאת כל האמור בהליך ההרשמה, להסכמתך המלאה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.
  5. כמו כן, קודם למילוי הפרטים האישיים תופיע פסקה מ"חוזר צירוף לביטוח", שבמסגרתה מובהר ללקוח שעל פי הנחיות הפיקוח, קודם להצעת ביטוח כזה או אחר, יש לבצע בדיקה על מנת לדעת מה קיים לאותו המשתמש ועל פי כך להמשיך ולפעול. 
  6. הנך מסכים ומצהיר בזאת כי החברה ו/או האתר רשאים להשתמש במידע שנמסר על ידך בהתאם למדיניות הפרטיות בתקנון זה.
  7. הנך מסכים ומצהיר בזאת כי החברה ו/או האתר תבצע, ככל שתידרש, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ופרטייך האישיים לצורך אימות זהותך.
  8. הנך מודע לכך כי בכל מקרה שתחליט כי אינך מעוניין קבלת דיוור ישיר ו/או פרסומות כמפורט לעיל, הרי כי עליך להודיע לחברה ו/או לאתר באמצעות דרכי יצירת הקשר המצוינים לעיל, ולבקש את הסרתך. 
  9. למען הסר הספק, במידה ותדרוש הסרת פרטייך ממאגרי המידע, החברה ו/או האתר רשאים למנוע ממך את השימוש באתר. 
  10. הנך מצהיר ומאשר בזאת כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 להלן: "חוק ההתקשרות") ולקבל דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") מאתר ו/או החברה ומצדדים שלישיים.
  11. הנך מאשר קבלת עדכונים, הטבות, פרסומות, הצעות לרכישת מוצרים, מבצעים, מידע שיווקי מהחברה ו/או האתר ו/או צדדים שלישיים באמצעות כלל אמצעי התקשורת אשר הוזנו על ידך לרבות באמצעות טלפון נייד, פקס, מייל, דואר, ו/או כל אמצעי תקשורת אחר. 
  12. הנך נותן בזאת את הסכמתך לחברה לאסוף ולשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמש בכל דרך ככל שתהיה, במאגרי מידע של החברה. והנך נותן הסכמתך לכך שהחברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע, לצורך מתן הטבות, הצעות או יצירת קשר, לצורך מתן הצעת מכירות ושיווק, ולרבות צדדים שלישיים, לרבות חברות ביטוח סוכני ביטוח וכו'.
  13. כל האמור בתנאי שימוש אלה, הנו בנוסף לכל זכות העומדת לאתר על פי כל דין. 
  14. אי תקפותה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש לא תהווה כל פגיעה לתוקף המלאה של יתר ההוראות הרשומות בתנאי השימוש. 

 

  רכישת מוצר באמצעות האתר

   1. שים לב, כי הנך מקבל את הצעת המחיר מצדדים שלישיים, והצעת המחיר הנדונה נעשית על בסיס מידע שנמסר על ידך כמשתמש באתר, ולפיכך במידה ומסרת מידע שגוי, בין אם בשוגג ובין אם בזדון, יתכן ויהיו שינויים והבדלים בין הצעת המחיר לבין הסכום הסופי שתידרש לשלם. ולפיכך, אין החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בעניין זה. 
   2. מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל, המשתמש מודע לכך כי הצעות המחיר המוצגות בפניו הינם "מחירי ספר"  וההצעה הסופית שתימסר למשתמש הינה בכפוף למעבר חיתום רפואי אשר יכול ויביא לשינוי הצעת המחיר ההתחלתי ו/או אף במקרה קיצון עלול לגרום לביטול ההצעה או לדחיית המשתמש מלהצטרף לפוליסת הביטוח. 
   3. יש לשים לב כי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה מקבלים את הצעות הביטוח מצדדים שלישיים ולכן הדבר מותנה בזמינות האתרים המקושרים, ואין ביכולתה של החברה להבטיח כי תזכה לקבל את כלל ההצעות מכלל חברות הביטוח הקיימות.

  קניין רוחני וזכויות יוצרים 

  1. זכויות קניין רוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים והתמונות והמוצרים (להלן: "התוכן"), שייכים לחברת איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ ולאתר למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. 
  2. מובהר בזאת כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: "סימני המסחר") הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של החברה איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ, השימוש שנעשה באתר ובתכניו, בסימני המסחר של החברה ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש שנעשה ברשות של החברה. השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו "כפי שהוא" ("AS IS") ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו.
  3. נוסף על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של האתר.
  4. השימוש שלך באתר ובתכניו אינו מעניק לך זכויות ביחס לכל זכות יוצרים, עיצובים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר וזכויות מהותיות המתייחסות לתוכן האתר והחברה איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ. 
  5. כל התוכן כזה כולל סימנים מסחריים של צדדים שלישיים, עיצובים, וזכויות קניין רוחני קשורות שמוזכרות או מוצגות באתר זה מוגנות על ידי קניין רוחני לאומי, חוקים אחרים ואמנות בינלאומיות. 
  6. כל העתקה או הפצה של התוכן המפורט לעיל אסורה ועלולה לגרום לתביעות אזרחיות ופליליות. 
  7. בלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה ושימוש בחומרים המפורטים לעיל לכל שרת אחר, מיקום או תמיכה לפרסום, העתקה או הפצה, הינה אסורה במפורש.  
  8. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, עיצובים, שרטוטים, איורים, מוסיקה, תמונות, טקסט, מפות, קטעי אודיו, צילומים, קטעי וידאו, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לאתר ו/או לצדדים שלישים אחרים.
  9. כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
  10. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של האתר לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם האתר  התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
  11. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם האתר ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם איי. או. די ניהול סיכונים בע"מ, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של האתר והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.
  12. על כל משתמש חלה החובה למנוע מאדם אחר גישה לאזור האישי השייך לו ולהודיע לחברה על כל אירוע חשוד היכול והעלול לפגוע בשלמות המידע, כדוגמת אירוע חריג בחשבון ו/או באזור האישי של המשתמש. 
  13. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, תקנון תנאי השימוש ו/או מדינות הפרטיות והשירות במסגרתו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

 

  הסרת אחריות האתר ו/או החברה מקישורים ואתרי אינטרנט המאוזכרים באתר 

  1. שימת הדגש לכך כי באתר ישנם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם מופעלים על ידי האתר או החברה, למשל, לאחר שתבצע באמצעות האתר פעולת חיפוש עבור מוצר ביטוח האטרקטיבי ביותר עבורך תועבר לחברת הביטוח הרלוונטית שנתנה את ההצעה, לאחר המעבר לקישור אחר, קישור זה אינו בשליטת החברה ו/או האתר ואין לחברה ו/או לאתר כל יכולת פיקוח אודות הקישור, או האתרים המקושרים. 
  2. דהיינו, האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים ואין בכך להוות כל ערובה לאמינותם, תקינותם או חוקיותם, ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. 
  3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין ולא תהיה לחברה ו/או לאתר כל אחריות לאחר מעבר לקישור אחר המוציא אותך כמשתמש מהאתר ומעביר אותך לאתר אחר.
  4. החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להסיר קישורים מהאתר ו/או להוסיף קישורים ולבצע כל שינוי העולה על רוחה, ואין כל הבטחה או התחייבות מצד החברה כי הקישורים המאוזכרים באתר החברה יהיו פעילים או יובילו לאתרים פעילים או תקינים. 
  5. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ובמידה ותהיינה כל שאלה ו/או טענה ו/או פנייה הרי כי הדבר יעשה מול בעלי האתר המקושר ואין ולא תהיה לחברה ו/או לאתר כל אחריות או קשר לכך.  
  6. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות כל מעבר וכניסה שלך לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר ו/או כניסה ללינק באמצעות האתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית.  
  7. החברה ממליצה לך לבצע בעצמך את כלל הבדיקות הנדרשות לגביי מוצר ו/או שירות שאותו הנך מעוניין לרכוש ולא להתבסס על המידע המופיע באתר המקושר ו/או באתר זה. 
  8. יובהר בזאת, כי בכל מקרה הנך מוותר בזאת ותהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפיי האתר ו/או החברה.
  9. הנך מודע ומצהיר בזאת כי אין ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן המסופק על ידי צד שלישי ולרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק, הן במישרין והן בעקיפין הנובע משימוש ו/או מעבר וכניסה לקישור כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי כמפורט לעיל.
  10. הנך מצהיר בזאת כי הנך מודע לעובדה כי שימוש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכלליה של אותם צדדים שלישיים.
  11. הנך מצהיר בזאת כי הנך מודע לעובדה כי כל הצעה או מידע או חוות דעת, או כל תוכן אחר השייך לצד שלישי ו/או המתקבל מטעם הצד השלישי, הינם של הצד השלישי והחברה אינה קשורה בכל צורה שהיא להפעלתו או לעריכתו או ליצירתו ואין ולא תהיה לחברה או לאתר כל אחריות לגביה. 
  12. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך והובהר לך מפורשות כי החברה מספקת מידע אודות מוצרי ביטוח, על כל מאפייניו וסייגיו, אולם פרסום המוצרים אינו מהווה כל המלצה או אישור לרכישת המוצרים על ידי האתר, ואין בהם כדי להעיד על תוכנם של המוצרים המוצגים לרבות אמינותם וחוקיותם, יצוין בזאת כי האתר אינו בודק עורך או מפקח על תוכן המוצרים המוצעים ועל כן אין הוא לוקח עליהם כל אחריות מכל מין וסוג שהוא. 
  13. למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה הזכות לסירוב להציע הצעות ביטוח לפי שיקול דעתה.
  14. בכל מקרה של סתירה בין הצעת מחיר שנמסרה אליך בכל דרך ככל שתהיה, לבין הפוליסה המצויה אצל החברה ו/או צדדים שלישיים כדוגמת חברת הביטוח, ההעתק המצוי אצל חברת הביטוח ו/או אצל הצדדים השלישיים או זה שיגבר ולחברה ו/א לאתר אין ולא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם באם יגרם לך ו/או למי מטעמך. 
  15. הנך מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי עד לקבלת אישור רשמי מטעם חברת הביטוח (לדוגמה: קבלת פוליסת ביטוח), אינך מבוטח ואין לראות כל אישור על הקמת הפוליסה כהוכחה לתקפותה.

  אחריות

  1. האתר עושה כל שביכולתו לספק לך כמשתמש חווית גלישה ברמה הטובה ביותר באתר, לרבות לאבטח את המידע באתר, בהתאם למקובל באתרים מסוג זה. 
  2. החברה ו/או האתר עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את דרישות המערכות, יחד עם זו האתר מוגש לך AS-IS, והשימוש אינו מבטיח כי כלל המערכות יהיו שמישות ו/או זמינות לכלל המשתמשים ועליך חלה החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המערכות. 
  3. הנך מודע לכך כי באחריותך הבלעדית לספק את כלל המידע הנדרש בכדי לקבל את המוצרים. 
  4. הנך מצהיר בזאת כי כלל המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי והמלא, ללא כפיה או שידול וללא כל השפעה רעה. 
  5. הנך מצהיר בזאת כי כל מידע שנמסר על ידך באתר הינו נכון ומלא וכי הנך מודע לכך כי המידע עובר הן לחברה ו/או לאתר והן לצדדים שלישיים כדוגמת חברות ביטוח, סוכני ביטוח וכיו"ב, אשר מסתמכים על המידע שנמסר על ידך לצורך מתן הצעות למכירת השירותים ו/או המוצרים.
  6. הנך מצהיר בזאת כי בכל שינוי במידע האישי שנמסר על ידך תפנה לחברה ו/או לאתר במיידית ותעדכנם בדבר.
  7. הנך מודע לכך כי אין באפשרות החברה ו/או האתר להבטיח הגנה מלאה מפני פריצות והחברה ו/או האתר אינו ערב לכך כי מסדרי הנתונים הכוללים בתוכם מידע שנמסר על ידך, לא יפרצו, ולכן מידע שנמסר על ידך עלול להגיע לצד ג' שאינו מורשה, ולכן, כל עוד תנקוט החברה ו/או האתר אמצעים סבירים להגנת המידע, הרי כי אין ולא תהיה לחברה כל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם כתוצאה מפריצה לאתר ו/או למחשבי האתר ו/או למסדי הנתונים. 
  8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך כמשתמש באופן שאיננו מורשה ולא חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מהעברת הפרטים לספק ו/או מקרים כתוצאה מאובדן מידע או בשל כוח עליון. 
  9. הנך מצהיר בזאת ומסכים לכך כי כל תוכן או שירות המצוי באתר, מסופקים על ידי החברה במצבים AS-IS  לרבות המידע המתקבל ע"י צד ג'. 
  10. אין לחברה, כל אחריות, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, ובקשר להתאמתם למטרה הספציפית ו/או דרישותיך. 
  11. החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבצע כל פעולה באתר לרבות שינוי עיצוב או פעולת תחזוקה וכיו"ב, שייתכן ותמנע את הגישה לאתר. 
  12. אופן הצגת המוצרים כפוף לחלוטין לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  13. הנך מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי המידע המועבר אליך באמצעות האתר, מגיע דרך גופים ביטוחיים ו/או גורמים אחרים, ועל כן אין ולא תהיה לחברה כל אחריות במידה והמידע הועבר אליך באופן שאינו שלם או חלקי בלבד. 
  14. שים לב, כי קודם לבקשתך להצעת ביטוח ושימוש בכלל המערכות באתר, עליך לבחון היטב את משמעותה של העסקה, לרבות ההתחייבות הכספית הכרוכה בה, ולבדוק את כלל הבדיקות קודם לאישורך, וכי אין להסתמך רק על מידע המצוי באתר. 
  15. באם בחרת לרכוש באמצעות האתר ו/או באמצעות האתרים המקושרים לאתר הרי כי הנך עושה זאת על פי שיקול דעתך הבלעדי והנך נושא במלוא האחריות לכך, ובשל האמור אין החברה תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על האתר. 
  16. הנך מצהיר בזאת כי הנך מודע לך שאתה הוא האחראי הבלעדי ובאופן מלא לכל שימוש אותו הנך  מבצע באתר, על כל תכניו, והחברה אינה אחראית לכל שימוע אותו תבחר לערוך באתר. 
  17. החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, לרבות לנזק ו/או אובדם לרבות נזק תוצאתי, אקראי או כל נזק ככל שיהיה בין אם ממוני ובין אם לאו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בשל שימוש או אי יכולת שימוש באתר מכל סיבה ככל שתהיה, בשל הסתמכות על מידע שנלקח מהאתר, בין אם ניתן על ידי החברה ובין אם על ידי צדדים שלישיים, בשל קבלת הודעות ו/או דיוורים ו/או קבצים שנתקבלו אצלך כמשתמש בשל שימושך באתר ו/או בשל כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר אליו בין אם נמסר לצדדים שלישיים ובין אם לאו.
  18. החברה לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מאי דיוקים, טעויות כאלה ואחרות וכל המשתמע כתוצאה משגגה, בתוכן האתר. 
  19. הנך מצהיר בזאת ומסכים לכך כי במידה ויהיו תקלות בקליטת פרטיך, בין אם המדובר בתקלות בחברה ו/או באתר, הדבר לא יהווה כל עילה לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מטעמך כנגד החברה.
  20. הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי במידה ויבצע כנגד האתר ו/או החברה כל נזק, אובדן רווח, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה, כי תפצה ותשפה את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה מתוקף כל דרישה, בין אם המדובר בתביעה ו/או פסק דין ו/או פשרה ו/או הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה כתוצאה מן הנסיבות האמורות לעיל, אשר הסבה לחברה ו/או לאתר ו/או למי מטעמה כל נזק מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש או כל מעשה או מחדל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, או מכל חיוב שבו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו. 
  21. הנך מצהיר בזאת כי אתה מסכים ומודע לכך כי תקופת התיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה תוגבל לתקופה בת 6 חודשים בלבד, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעות סעיף 19 להוראות חוק ההתיישנות.

  שונות 

  1. על תנאי השימוש ועל מדיניות הפרטיות באתר זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. 
  2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד. 
  3. במקרה של סתירה בין הוראות דין קוגנטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.
  4. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
  5. שים לב, עלייך לקרוא בכל פעם מחדש את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר, שכן השימוש באתר זה בכללותו ובכל ממשקיו יהא בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המעודכנת באותה עת ועל פי שיקולה הבלעדי של החברה ו/או האתר. 
  6. השימוש והגלישה באתר זה הינם הסכמה לכל האמור במסמך זה לכל דבר ועניין. 
  7. האתר שומר לעצמו את הזכות לגביית תשלומים כאלה ואחרים בגין שימוש באתר ובכפוף לכך שגביית התשלום תאושר על ידי המשתמש. 
  8. יובהר בזאת כי במידה ובית המשפט המוסמך יקבע כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות הינה לא חוקית, לא תקפה ולא ניתנת לאכיפה, כולה ו/או חלקה מכל סיבה שהיא, אזי אותה הוראה בלבד או חלק ממנה בלבד יהיו בטלים ואין בכך בכדי להשפיע על הוראות מדיניות פרטיות אחרות אשר תהינה בתוקף ותחייב אותך על פי כל דין. 
  9. למען הסר הספק, החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתמש מכל סוג ככל שיהיה, בין במישרין ובין בעקיפין שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו לרבות אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  10. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם מהווים כל שותפות, יחסי עובד מעביד, מיזם או סוכן או שלוש בין המשתמש לבין החברה. 
  11. הנך פוטר את החברה ו/או מי מטעמה באופן בלתי חוזר מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה מכל סוג שהוא, שתיגרם לך או למי מטעמך בקשר עם ההתקשרות באמצעות האתר מכל סיבה שהיא. 
  12. למען הסר הספק, המידע במערכת אין בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית ומכל מקום המידע מוגש בהתאם לנתונים שנמסרו על ידך ועל בסיס הנתונים שהתקבלו מצדדים שלישיים, ועל כן אין לחברה ו/או לאתר ו/או למי מטעמה כל אחריות בקשר לנכונות או איכות או התחייבות וכיו"ב כזאת או אחרת כלפיך והחברה אינה מבצעת בדיקה עצמאית של אמיתות המידע. 
  13. הנך מסכים בזאת מפורשות ליטול על עצמך מלוא האחריות בגין כל החלטה אשר תתבצע על ידך בהסתמך על המידע המופיע באתר, ופוטר בזאת את האתר ו/או את החברה מאחריות להחלטתך.
  14. החברה אינה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך או למחשב שלך כתוצאה משימוש באתר.
  15. בכלליות יאמר, כי במידה ואינך מרוצה מהאתר – הסעד היחיד העומד לרשותך לביצוע הינו יציאה מן האתר ותו לא. 
  16. פרטי האתר ו/או החברה ו/או שירות הלקוחות מופיעים דלעיל בסעיף 1 בתנאי שימוש אלה והנך מוזמן לפנות בכל עת ונשתדל לענות לך בהקדם האפשרי.

 
  רוצה לתאם שיחה?

  ישי שוקרון
  תאם שיחה

  מחכים לשמוע ממך, נשמח לעזור

  1700-555-786
  דילוג לתוכן